خرم آباد

در لرستان، ایران
امروز: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر خرم آباد، در استان لرستان، ایران

اطلاعات شهر خرم آباد

آب و هوای شهر خرم آباد

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۱۰ درصد، فشار: ۲۹۱۲۲.۹۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۶

ساعت: ۱۸:۱۰

دما: °۲۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)